Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan SMG, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9300 AALST, Moorselbaan 189, ondernemingsnummer 0533.858.405, dit in aanvulling op de bijzondere voorwaarden die tussen de klant en SMG uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden primeert de inhoud van de bijzondere voorwaarden.
In toepassing van deze voorwaarden wordt onder “klant” verstaan, elke persoon die een overeenkomst afsluit met SMG, ongeacht zijn hoedanigheid.

De algemene voorwaarden, evenals de tarieven, zijn deze op datum van de ondertekening of bevestiging van de overeenkomst en kunnen niet gewijzigd worden tijdens de looptijd van het contract.
SMG beschikt over het recht om een bestelling of overeenkomst te weigeren, zelfs indien het door één van zijn handelsafgevaardigden werd overgemaakt en dit zonder dat de weigeringsbeslissing dient te worden gerechtvaardigd en dit zonder recht te geven op enige vergoeding voor de klant.

Het gegeven dat SMG zich niet beroept op één van de in deze algemene voorwaarden voorziene rechten, impliceert nooit enige afstand van dit betrokken recht.
Het geven van een reclameorder of bestelling impliceert minstens de kennisname en aanvaarding van huidige voorwaarden en de geldende tarieven in hoofde van de klant.

Artikel 2: Materiaal

Het materiaal dat door de klant wordt geleverd, moet afgewerkt zijn en beantwoorden aan de bijzondere eisen gesteld voor de gebruikte manier van zetten en drukken.
SMG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om materiaal te weigeren dat niet zou overeenstemmen met de technische, esthetische of deontologische kwaliteitsvereisten.
Wanneer de klant materiaal levert dat niet conform is aan de technische specificaties van het drukprocédé, zullen de bijkomende kosten voor lay-out of productie aan de klant worden gefactureerd.
SMG zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten die in het advertentiemateriaal zouden staan, wanneer dit materiaal voor het drukken door de klant goedgekeurd werd of wanneer het materiaal door de klant zelf werd aangeleverd.

Indien het benodigde materiaal niet wordt aangeleverd binnen de 6 maanden na ondertekening van de overeenkomst, behoudt SMG zich het recht voor dit gebrek aan tijdige aanlevering te beschouwen als een eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant. Alsdan wordt gehandeld conform art. 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Prijs

Prijzen overeengekomen tussen adverteerder en SMG blijven van toepassing gedurende de looptijd van hun overeenkomst en kunnen niet worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide partijen.

Artikel 4: Klachten

Enige klacht van de klant, van welke aard ook, moet schriftelijk worden gericht aan SMG.
Klachten m.b.t. de facturatie moeten op straffe van nietigheid worden gericht aan SMG en dit uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 5: Locaties

De overeengekomen locaties van plaatsing tussen de klant en SMG dienen steeds in de mate van het mogelijke gerespecteerd te worden. Indien dit door omstandigheden onmogelijk zou blijken, wordt in overleg steeds gezocht naar een nieuwe locatie binnen het afgesproken gebied.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Grove fouten, drukfouten, slechte constructies kunnen geen aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding, behalve indien zij het gevolg zouden zijn van bewezen en vrijwillige fouten. De eventuele aansprakelijkheid van SMG ten opzichte van de klant zal steeds beperkt blijven tot het bedrag van de periodieke facturatie.

Artikel 7: Betaling – Facturatie

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende afspraken tussen partijen, is de factuur betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Bij niet-betaling of bij gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag, vervallen de eventuele toegestane betalingstermijnen voor alle andere gedane leveringen, zodat alle facturen en vorderingen van SMG ten opzichte van de klant opeisbaarheid worden, en dit ongeacht deze nog niet vervallen zijn en ongeacht welke vorm deze schulden hebben aangenomen (hoofdsom, schadebeding, rente, etc.).

Tevens zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn op het openstaande bedrag ten bedrage van de verwijlinterest zoals vermeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties en dit vanaf de vervaldag, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 EUR. De toekenning van deze redelijke schadeloosstelling sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten niet uit.

Indien de klant in gebreke blijft, is SMG gerechtigd om, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige prestaties op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden indien de klant geen of geen nuttig gevolg geeft binnen de acht kalenderdagen aan de ingebrekestelling, onverminderd het recht op schadevergoeding en onverminderd het artikel inzake ontbinding.
SMG heeft daarnaast ook het recht om in geval van wanbetaling schuldvergelijking toe te passen tussen de door haar aan de klant verschuldigde bedragen, ongeacht of deze al opeisbaar zouden zijn, en het bedrag van de openstaande schuld van de klant anderzijds.
Overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn op de zetel van SMG.

Artikel 8: Ontbinding

SMGbehoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling in geval van faillissement, manifest onvermogen, (aanvraag tot) gerechtelijke reorganisatie, of enige andere belangrijke wijziging in de financiële en/of juridische situatie van de klant die er toe leidt dat deze haar betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen.
In geval van een ernstige contractuele tekortkoming door de klant, heeft SMG het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien aan de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht kalenderdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
Indien de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden ten gevolge van een toerekenbare niet- nakoming in hoofde van de klant, zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding bestaat uit 2 componenten: een forfaitaire schadevergoeding van 750,00 euro excl. BTW voor verwijdering van de publiciteit en een schadevergoeding van minimaal 30% van de restwaarde van de overeenkomst, onverminderd het recht van SMGom een hogere schadevergoeding te vorderen indien de schade groter is en zij hiervan het bewijs kan leveren.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht wordt SMG ontslaan van elke verplichting of schadeloosstelling.
Dit is onder meer ook het geval, doch niet beperkt tot, bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard ook.

Artikel 10: Intellectuele Eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen van alle ontwerpen en producten die door SMG werden ontwikkeld, blijven de exclusieve eigendom van SMG.

SMG neemt geen enkele verantwoordelijkheid inzake intellectuele eigendomsrechten en voert geen onderzoek naar eventuele rechten van derden. De klant zal SMG vrijwaren voor eventuele vorderingen die derden zouden stellen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen behoudt SMG zich het recht voor om alle ontwerpen en producten voor promotionele doeleinden te gebruiken via alle mogelijke communicatiekanalen en ongeacht de drager.

Artikel 11: Bevoegdheid

De contractuele relatie tussen partijen is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting is enkel de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde bevoegd.